Wat kan de burger doen?

Bomen worden in de eerste plaats bedreigd door plannen van de gemeente. Plannen om nieuw asfalt aan te leggen, waarvoor bomen moeten wijken en bouwplannen. In de tweede plaats worden bomen bedreigd doordat de wortels geen kans krijgen om uit te groeien en onvoldoende voeding kunnen opnemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat er steeds meer verharding wordt aangelegd en de grond vol zit met kabels en buizen.

De bomendeskundigen die bij de gemeente werken hebben bij het maken van plannen weinig in te brengen en leggen het af tegen de ambtenaren die worden ingezet voor de ‘ontwikkeling’ van de stad en de ‘ontwikkeling’ van het verkeer. Die bomendeskundigen kunnen wel wat steun uit de bevolking krijgen.

Bouwplannen en aanvragen kapvergunningen moeten door de gemeente ter visie worden gelegd, zodat burgers daar hun mening (‘zienswije’) over kunnen geven. Dat moeten die burgers vooral (blijven) doen, ook al trekt de gemeente zich er weinig van aan.

Een kopie van die ‘zienswijzen’ moet je ook altijd naar leden van de gemeenteraad sturen (‘raadsleden@utrecht.nl’). De ervaring leert dat als raadsleden tientallen mailtjes krijgen van burgers waarin zij protesteren tegen het kappen van bomen, raadsleden daar vragen over gaat stellen. En dat heeft dan weer tot gevolg dat de aanvraag voor de kapvergunning met wat meer zorg behandeld wordt.

Wordt een kapvergunning verleend, dan kan  je daar officieel bezwaar tegen maken. Bij kapvergunningen is het zo dat die pas gaan gelden zes weken nadat de kapvergunning is verleend. Is het bezwaar dan nog niet behandeld (of zie je aankomen dat dat niet het geval zal zijn) dan moet je dus tijdig een verzoek bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening (daarover straks meer).

Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen als het binnen zes weken ontvangen is nadat het besluit genomen is. Een bezwaarschrift wordt niet geaccepteerd als het per mail wordt gestuurd. Je kunt bezwaarschrift gaan brengen (vraag een bewijs van ontvangst!) , het kan per brief (aantekenen!), per fax of met het webformulier van de gemeente.
(https://pki.utrecht.nl/Formulieren/start.do)

Hoewel iedereen bezwaar kan maken worden alleen bezwaarschriften behandeld van burgers die geacht worden een belang te hebben bij de betreffende boom/bomen. Doordat ze er vanuit hun woning zicht op hebben en er vlakbij wonen. Probeer daarom altijd bewoners te betrekken bij het bezwaar maken die vlakbij de boom wonen.

De argumenten die je bij het maken van het bezwaar aanvoert moeten een relatie hebben met de ‘gronden’ die in de Algemene Plaatselijke Verordening worden genoemd (art.88)

art.88 APV

Het college mag een kapvergunning namelijk alleen weigeren op één van de in de APV genoemde gronden.

Heb je een bezwaar ingediend, dan moet de afdeling Juridische Zaken je in de gelegenheid stellen het bezwaar in een hoorzitting toe te lichten.

Wordt het bezwaar afgewezen, dan kan je beroep instellen. Hoe je dat moet doen (en hoe je een verzoek voorlopige voorziening kunt doen), daar gaan we voorlichting over geven.

De UBS gaat voorlichtingsavonden organiseren over maken van bezwaar en instellen van beroep. Binnenkort tref je hier de data aan.

 

Bescherm het leven !