Kapvergunning bomen Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark (update)

Op 7 oktober heeft de gemeente de kapvergunning verleend voor het kappen van 150 bomen. De aanvraag was ingediend door Eneco. Eneco wil dwars door het park twee leidingen leggen voor de stadsverwarming.

Naar aanleiding van de aanvraag werden 70 zienswijzen ingediend. Voornamelijk door bewoners van de Cremerstraat.

De Utrechtse Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt en de rechtbank verzocht de verleende vergunning te schorsen tot zes weken na het besluit op bezwaar.

Inmiddels hebben ook 159 bewoners bezwaarschriften ingediend en de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De gemeente en Eneco voeren aan dat de vervanging van de leiding van de stadsverwarming naar voren is gehaald om de bewoners tegemoet te komen. Die vervanging zou pas over 5 tot 10 jaar nodig zijn. De bewoners hebben liever dat er eerst goed nagedacht wordt over alternatieve trace’s.

De bewoners willen met name graag dat de plannen van Eneco en Prorail (spoorverdubbeling) beter op elkaar worden afgestemd, waardoor die 150 bomen mogelijk niet hoeven te worden gekapt.

Hoezeer Eneco en de gemeente de bewoners tegemoet willen komen moge blijken uit het feit dat zij niet willen wachten met de uitvoering van de plannen tot de gemeente een besluit op bezwaar genomen heeft en de bewoners nu naar de rechter moeten stappen om de kap voorlopig te verbieden.

Bijgaand:
kapvergunning eneco cremerpark
bezwaarschrift ubs cremerpark.
bezwaarschrift bewoners cremerpark e.o.
bezwaarschrift bewoners cremerpark (aanvulling)
brief aan rechtbank bomenkap 20-11-2015

bijlagen bij de brief:
CoRa_Griffie_Moties_M2006_motie M029

verdaging opbreekvergunning

Bomenbalans
bomenbalans