All posts by Bomenstichting

Bomenstichting geweerd van raadsinformatiebijeenkomst evenementlocaties

Hoewel de Bomenstichting zich ruim op tijd had aangemeld voor spreektijd op de raadsinformatiebijeenkomst van 14 mei over evenementlocaties, bleek de stichting daags vóór de bijeenkomst niet te zijn ingeroosterd.

De organiserende fracties, waaronder de PvdD, waren niet bereid de Bomenstichting alsnog aan de lijst sprekers toe te voegen en besloten dat daarvoor dan maar gebruik gemaakt kon worden van de aan de Utrechtse Stichting tegen Geluidshinder toegemeten spreektijd, die daardoor spreektijd zou moeten inleveren.

Nu de Bomenstichting niet welkom is, heeft de stichting besloten  weg te blijven van de raadsinformatiebijeenkomst, die kennelijk vooral bedoeld is om aan commerciële evenement organisatoren podium te geven en aan ambtenaren om uit eigen werk (nieuwe beleidsnota evenementen) voor te lezen.

Dat de Bomenstichting niet welkom is komt waarschijnlijk door 2 ingebrachte notities. In de ene notitie werd er nogmaals op gewezen dat de gemeente onze parken gratis en voor niets door commerciële evenement organisaties laat gebruiken (en vernielen),  waardoor Utrechters daar het grootste deel van de zomer niet terecht kunnen. Zie https://www.utrechtsebomenstichting.nl/parken-in-utrecht-als-permanent-commercieel-festivalterrein/

In de andere notitie heeft de Bomenstichting aangevoerd dat het onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat Utrechters in meerderheid meer grote evenementen willen,  blijkt geeft van methodologische knulligheid of gewoon bedoeld is om de publieke opinie te  manipuleren. Zie  Knulligheid of misleidende propaganda.

Zie  mailwisseling met Maarten van Heuven

Parken in Utrecht als permanent commercieel festivalterrein

Als het aan het college ligt worden Park Transwijk, het strand Haarrijnse plas en Strijkviertel exclusief bedrijfsterrein voor de evenementen business. Publiek dat niet 50-80 euro entree betaalt en niet van harde muziek houdt kan er dan niet meer terecht. De gemeente brengt de evenement exploitant bovendien geen kosten in rekening voor het gebruik van de grond. Voor wie zijn de parken eigenlijk?

Toen er nog geen grote commerciële dance evenementen waren was Transwijk Park van iedereen.

Haarrijnse plas voor iedereen zolang er geen commercieel festival plaatsvindt: iedereen welkom.

Op 24 januari 2024 vroeg de Utrechtse Bomenstichting, met een beroep op de Wet Open Over­heid, wat de organisatoren/exploitanten van Central Park (TheZoo), Festival Strand (TheZoo), Verknipt( (R&M Events) , Lief (TheZoo), Sneeuwbal (TheZoo), Lepeltje Lepeltje betalen voor het tijdelijk gebruik van openbare grond (park/strand) voor hun evenement. Het antwoord was onthutsend: niets. Niets!
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond (luifels, balkons, uitstallin­gen, kraampjes) moet de burger per m2 betalen. Voor een kraam bijv. 2,36 euro per dag. Ook voor uithangborden luifels en balkons boven gemeentegrond moet je betalen. Voor het gebruiken van het Transwijk Park voor het Sneeuwbal festival in januari en het Central Park festival in juni hoeft evenementorganisator TheZoo niets te betalen. TheZoo hoeft ook niet te betalen voor het gebruik van het strand bij de Haarrijnse plas. Er worden alleen legeskosten betaald omdat er vergunning moet worden verleend, waar veel ambtelijke tijd mee gemoeid is.

Ooit begonnen als kleinschalige evenementen, gaat het inmiddels om grote en hele grote landelijke commerciële evenementen (die voornamelijk bezocht worden door bezoekers van buiten de stad Utrecht), waarvoor weken opbouw en afbouw nodig zijn. Dat betekent dat het park/plas pakweg 2 weken per groot evenement voor publiek gesloten is. Je mag er tijdens het festival niet in zonder entree te betalen aan de exploitant (pakweg 50 – 80 euro) en tijdens de op­bouw en afbouw kan je er beter niet komen ivm de werkzaamheden en het af en aan rijden van bouwverkeer.

De grasmat in het park is na zo’n evenement, als er 15.000 -18.000 bezoekers zijn geweest (het bevrijdingfestival zou bezocht zijn door ca. 40.000 bezoekers) veranderd in een modderpoel en er zijn minstens 18 dagen nodig voor herstel van de grasmat. Tijdens die herstelperiode is het beter er niet te voetballen en kan je er niet in het gras zitten zonder onder de modder te komen.

Volgens de Concept Nadere regelgeving evenementen is het aantal zeer grote en grote evenement dagen dat in het Transwijk Park zou mogen plaatsvinden  6. Daarnaast mogen er 6 middelgrote evenementen plaatsvinden. Laten we die voor de helft meeteleen, dan mogen er 9 zeer grote, grote en middelgrote evenementen plaatsvinden. Er van uitgaande dat deze evenementen, inclusief opbouw en afbouw, elk 14 dagen in beslag nemen, wordt het park dus 9 x 14 = 126 dagen door zulke grote evenementen in beslag genomen. Tel daar 9 x 18 dagen herstel bij op, kom je in totaal op 288 dagen. Daarnaast mogen er dan nog een onbeperkt aantal kleine evenementen plaatsvinden. Kortom: omwonenden en niet-festival bezoekers kunnen tussen 31 maart en 1 november, als het college zijn zin krijgt, helemaal niet meer in het Transwijk Park terecht.

Wat ooit bedoeld was als park voor iedereen, verwordt dankzij het door het college voorgestelde nieuwe evenementenbeleid tot een bedrijfsterrein voor de evenementenbusiness, die kennelijk zulke vriendschappelijke banden heeft met ambtenaren die over de evenementvergunningen gaan, dat ze gratis en voor niets het exclusieve gebruik krijgen van parken die op kosten van de Utrechtse belastingbetaler worden onderhouden en voor de recreatie van iedereen bedoeld waren.

Alles moet op de schop, anders raakt het geld niet op

“Utrecht had al enorm tekort op budget, daar komt nog eens 40 miljoen euro bij” kopte RTV 5 februari j.l. Dat weerhoudt de gemeente er niet van om het geld met bakken tegelijk over de balk te blijven gooien.

Reconstructie van stukje Europalaan, ruim 10 miljoen. Vier  rijstroken, blijven vier rijstroken. Alleen de bus rijdt niet meer aan de buitenkant maar aan de binnenkant. Kost niet alleen heel veel geld, maar ook heel veel bomen.

Reconstructie Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en Marnixlaan. Kosten: 10 miljoen. Aan het profiel verandert niets. Asfalt wordt vervangen door asfalt. Kost niet alleen heel veel geld, maar ook heel veel bomen.

Over de Amsterdamsestraatweg nog even: aanvankelijk zou alleen het fietspad 40 cm worden verbreed. Dat vond het college zonde van de 8 miljoen die beschikbaar was. En dus werd besloten de hele straat op de schop te nemen, van gevel tot gevel.

De Weerdsingel moet ook op de schop, want daar was geld voor opzij gelegd. Herstraten is heel goed mogelijk, maar te goedkoop. En dus komt alles ook daar onder het asfalt.  Jammer van de knoert ouwe bomen, want volgens de Stadsingenieurs moet er tussen het nieuwe asfalt en de bomen toch echt een afstand in acht genomen worden van 6 x stambreedte (= 3 meter).

Wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks moet het ontgelden, maar wie de wethouder ook is, ambtenaren maken de dienst uit. In dit geval de ambtenaren van de dienst Stadsingenieurs. Alles moet op de schop, want anders raakt het geld niet op en wordt bij de volgende begroting besloten dat Stadsingenieurs wel met wat minder toe kan.

In het ei hebben vogels al last van herrie

Wie een festival wil organiseren in een groene omgeving moet bij zijn aanvraag een Natuurtoets inleveren. Uit die Natuurtoets moet blijken dat vogels, grondgebonden dieren, bomen en planten niet al teveel last hebben van het festival. Dus ook niet van de herrie die bij die festivals schijnt te moeten horen.

Volgens Tauw, leverancier van Natuurtoetsen, hebben vogels die je nog in parken aantreft, vrijwel geen last van de herrie. Maatregelen zouden niet nodig zijn. De aanwezige soorten zouden gewend zijn aan recreatie. Bij de kritische lezer rijst de vraag: zijn de soorten die wel last hebben inmiddels uit onze parken verdwenen en is dat wat we willen?

Wel schrijft Tauw een broedvogelcontrole voor. De vraag is of die zin heeft een week vóórdat het festival begint als maanden daarvoor is uitgeknobbeld waar alles moet staan. Wordt de muziektent dan nog verplaatst?

Of vogels echt geen last hebben van festivalmuziek is de vraag. De Volkskrant kwam 25 april 2024 met een interessant bericht: in het ei hebben vogels al last van herrie. Het broedsucces in eiermassa gemeten nam met 18,5 % af en in hun latere leven produceerden ze 59 % minder nakomelingen.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/vogels-hebben-in-het-ei-al-last-van-verkeerslawaai~b664ace1/

Commerciële festival exploitanten betalen niets voor in gebruik nemen openbare grond

De organisatoren van Festivals als Central Park, Lief, Sneeuwbal, Strandboulevard betalen niets voor het in gebruik nemen van  openbare grond. Dat blijkt uit

2024-0031 Woo-besluit Utrechtse Bomenstichting inkomsten GU aan grote evenementen getekend

TheZoo betaalt dus niets voor het gebruik van Transwijk Park
(45 ha), waar omwonenden niet terecht kunnen tijdens de festivals en de opbouw en afbouw daarvan (bij elkaar  2 weken.

Er wordt wel betaald voor aanvraag van de vergunning, maar dat  is voor het werk dat ambtenaren hebben aan het behandelen van de aanvraag.

Een park is geen bedrijventerrein

Gemeente Utrecht maakt Park Transwijk, het strand Haarrijnse plas en Strijkviertel tot exclusief bedrijfsterrein voor de evenementen business. Publiek dat niet 50-80 euro entree betaalt en niet van harde muziek houdt kan er eigenlijk niet meer terecht. De gemeente brengt de evenement exploitant geen kosten in rekening voor het gebruik van de grond.


Toen er nog geen grote commerciële dance evenementen waren was Transwijk Park van iedereen.

Ooit begonnen als kleinschalige evenementen, gaat het inmiddels om grote en hele grote com­merciële evenementen, waarvoor weken opbouw en afbouw nodig zijn. Dat betekent dat het park/plas pakweg 2 weken per groot eve­nement voor publiek gesloten is. Je mag er ook niet in zonder entree te beta­len aan de exploitant (pakweg 50 – 80 euro). Tijdens opbouw en afbouw kan je er beter niet komen ivm de werkzaamheden.

Volgens de Concept Nadere regelgeving evenementen [1] is het aantal zeer grote, grote en middel grote evenement dagen dat in het Transwijk Park zou mogen plaatsvinden 9. Er van uitgaande dat deze evenementen, inclusief opbouw en afbouw, elk 14 dagen in beslag nemen, wordt het park dus 9 x 14 = 126 dagen door evenementen in beslag ge­nomen. Tel daar 9 x 18 dagen herstel bij op, kom je in totaal op 288 dagen. Dat bete­kent dat omwonenden en niet-festival bezoekers tussen 31 maart en 1 november vrijwel niet meer in het Transwijk Park terecht kunnen, want de herstelperiode is voor het park om te herstellen. De Concept Nadere regelge­ving regelt wat ook nu mogelijk is en maakt dat voor evenement exploitanten tot een recht.

[1] https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5b6f711d-430f-484d-b5f7-f6ec6481a2d3?documentId=e6dfdd7c-5b37-4477-8b63-7b59348a434c&agendaItemId=3d89574f-c62f-4139-8660-3c13f59bac11

Verder lezen: Een park is geen bedrijventerrein

 

In memoriam bomen Europalaan

Zie: https://x.com/EricRoeske/status/1767864872006541542?t=Ki43tiDOjjeYAhORXRZfYQ&s=08

De motie die opriep om met kappen te wachten tot na de uitspraak van de rechtbank (dus de uitspraak af te wachten), werd niet ondersteund door GroenLinks. Die stemde tegen de motie. Het is maar dat we weten waar GroenLinks voor staat.

In Utrecht zijn bomen wegwerpartikelen

Het argument om bomen te kappen is in Utrecht maar al te vaak dat hun groeiplaatsomstandigheden verre van ideaal zijn. Het vak waarin ze staan is te klein, de grond waarin ze wortelen is niet voldoende humusrijk, op de plaats waar ze staan krijgen ze niet voldoende lucht door verdichting van de grond, ze krijgen door diezelfde verdichting ook niet genoeg water, er worden fietsen tegen aan geflikkerd en er wordt huisvuil tegen aan gezet.

Het mooie verhaal is dan dat de nieuwe bomen (in de regel zijn dat “boompjes”) het veel beter zullen  krijgen: meer humusrijke grond, meer beluchting enz. Onzin natuurlijk, want juist jonge boompjes hebben een geringe overlevingskansen als je ziet hoe we daarmee omgaan.

De vraag die niet door de gemeenteraad gesteld wordt, als er weer iets heringericht moet worden waarvoor honderd bomen gekapt moeten worden, is: waarom is er al tientallen jaren niets gedaan om die groeiplaats omstandigheden te verbeteren?

De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg, daar wordt al ruim 10 jaar over nagedacht en al die 10 jaar is er niets gedaan om de bomen van betere grond te voorzien. De grond kan je eenvoudig wegzuigen en vervangen. De betonnen rand kan je makkelijk weg halen. En je kan wat tegels verwijderen, een hekje om de bomen heen zodat niet iedereen zijn fiets er tegen aan zet.

Dat de gemeente in 2024 aanvoert dat de bomen er niet zo best bij staan is dus gewoon een kwestie van verwaarlozing. Er is wel geld voor om de straat op te schop te nemen (10 miljoen), hoewel dat helemaal niet nodig is (het profiel blijft hetzelfde en het asfalt is niet versleten), maar er is geen geld om de dienst die zich met beheer van de bomen bezighoudt van voldoende menskracht en middelen te voorzien.

Bomen worden door de gemeente als wegwerpartikelen beschouwd. Onder de 107 bomen die gekapt zouden moeten worden op de Amsterdamsestraatweg zijn er nota bene 9 die in 2014 zijn geplant. De gemiddelde leeftijd van de bomen daalt al jaren en is nu circa 20 jaar.

De gemeente geeft een heel slecht voorbeeld, waaruit onverschilligheid blijkt voor de bomen. Is het gek dat mensen er hun fiets tegen aan flikkeren en hun huisvuil er tegen aan zetten? Valt niet goed te praten, maar is wel begrijpelijk.

Bomen hebben het slecht door bodemverdichting

Anders dan in een bos hebben bomen in de stad veel last van bodemverdichting. Bodemverdichting komt door asfalt en bestrating waarover ook nog eens over heen gereden wordt. In parken treedt bomenverdichting op door intensieve betreding.

Het gevolg van bodemverdichting is dat water moeilijker tot de wortels doordringt. Bij flinke regelval blijven plassen staan rond de bomen, wat ook niet goed is.

Voor zuurstof geldt hetzelfde, die dringt moeilijk door door de samengedrukte grond. Diertjes die in de bodemleven hebben het ook slecht, waardoor ze minder organisch afval vormen.

Als je wil weten of bomen het zwaar hebben moet je kijken of er veel dode takken zijn of er weinig bladeren zitten. Bomen die verzwakt zijn krijgen eerder last van zwammen en schimmels.

Bodemdichtheid wordt gemeten met een penetrometer, die meet hoeveel kracht ervoor nodig is om die in de grond te drukken. Als er meer kracht nodig is dan 2 kg/cm2 nemen de groeimogelijkheden af.

Literatuur: https://edepot.wur.nl/168586

Oude bomen moet je niet kappen

Grote stadsbomen goed voor de gezondheid

 

Een grootschalige studie van de Universiteit in Leuven toonde aan dat één grote boom meer doet voor de gezondheid dan 10 kleine jonge boompjes. Dus eigenlijk zou de gemeente alleen met het kappen van grote bomen akkoord moeten gaan als er minstens 10 jonge bomen voor de plaats komen.

Het verband met gezondheid werd gelegd door te kijken naar de verkoopcijfers van geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten en medicatie voor mentale aandoeningen.

Welvarende wijken zijn over het algemeen groener. Je moet dus oppassen dat je de betere gezondheid in welvarende buurten niet aan groen toeschrijft terwijl die samenhangt met de mate van welvaart. Maar daar is in het onderzoek rekening mee gehouden.

““Nu wordt er nogal snel voor gekozen een oude boom die in de weg staat te kappen. Vaak gebruikt men als argument dat het groen achteraf gecompenseerd wordt met nieuw groen. Maar de positieve effecten van zo’n ontwikkelde boom, ook op de mens, zijn duidelijk groter dan gedacht. Dat is iets om rekening mee te houden bij projecten in stedelijke omgevingen.” Aldus professor Raf Aerts.

Over het onderzoek wordt verslag gedaan in: “Residential Exposure to Urban Trees and Medication Sales for Mood Disorders and Cardiovascular Disease in Brussels, Belgium: An Ecological Study” .