All posts by Bomenstichting

Vrijwilligers gezocht

De Utrechts Bomenstichting (UBS) wil graag meer vrijwillige deelnemers. En waarom dan wel ?

Utrecht heeft op het eerste gezicht een positief geformuleerd beleid met betrekking tot bomen en openbaar groen. Maar zoals bij alles, het belangrijkste is niet wat er op papier staat maar wat er in de praktijk gebeurt.

De goede waarnemer ziet dat de praktijk van het bomenbeleid belangrijk afwijkt van wat op papier het beleid is.

Er worden veel bomen gekapt die met beter nadenken niet gekapt hoeven te worden. Er worden veel bomen slecht behandeld waardoor zij kwetsbaar worden. Een belangrijk deel van deze bomen legt daardoor vroegtijdig het loodje.

Dat alles wringt omdat de bomen in meerdere opzichten waarde hebben en omdat

 • bomen de habitat van veel vogels en van waardevolle insecten (o.a. bijen) zijn
 • bomen structuurbepalend zijn voor het beeld van de woonomgeving van velen
 • groepen bomen in parken en grote plantsoenen een plek voor de rustzoekende burgers bieden
 • groepen middelbare en oude bomen de oplopende zomertemperaturen tot wel 8 graden in de omgeving temperen
 • bomen geluid dempen en flink wat stof uit de lucht opvangen

De UBS probeert het hardnekkig verkeerde praktijkbeleid bij te sturen. In een aantal gevallen verzet de UBS zich ook tegen lichtvaardige kap. (Bijv. de 774 stokoude bomen in het stadsdeel Vleuten-Haarzuilens die voor een golfbaan zouden moeten wijken. De honderden bomen in het langgerekte buurtpark langs de  Cremerstraat, tussen Vleutenseweg en spoorbaan.)

Er is zoveel te doen dat de weinige mensen waar de UBS nu nog op drijft versterking zoeken, en wel versterking met doeners. De UBS zoekt mensen van alle leeftijden, onder andere

 • met kennis van bomen en vegetatie
 • met kennis van de dieren die zich in het stadsgroen ophouden
 • met belangstelling voor of kennis van stadsontwikkeling
 • met kennis van of enige affiniteit met gemeentelijk beleid
 • met belangstelling voor de juridische kanten van het werk van de bomenstichting en daar graag over leren
 • iets kunnen betekenen voor de uitbouw/organisatie van de UBS
 • die na een ingroei periode het stichtingsbestuur van de UBS kunnen versterken
 • die in de gemeente Utrecht wonen
 • die enthousiast zijn en in de praktijk willen leren wat ze nog niet kennen en kunnen

De UBS streeft er naar om in de situatie van meer uitgroei een onafhankelijke en democratisch georganiseerde organisatie’ te zijn.

Heb je belangstelling voor de UBS, wil je het ons dan laten weten door middel van een e-mail

Wil je in de e-mail dan jouw volledige naam en het telefoonnummer vermelden? Na enige dagen wordt contact met jou opgenomen om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Utrechtse Bomenstichting, 2 juni 2016

 

 

Rechtbank keurt omgevingsvergunning golfbaan De Haar af.

Op 31 maart 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep dat ingesteld was tegen de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van golfbaan de Haar in Haarzuilens van 9 naar 18 holes. Volgens de rechtbank was het besluit om de vergunning te verlenen niet voldoende zorgvuldig voorbereid.

Beroep was ingesteld door de Vrienden van de Joostenlaan en door de Utrechtse Bomenstichting. Zie uitspraak golfbaan.

De rechtbank overwoog dat de gemeente onvoldoende onderzoek had gedaan naar de waarde van de bomen die gekapt zouden worden en haar oordeel over de gevolgen voor flora en fauna op verouderd onderzoek had gebaseerd.

Hoewel het beroep van de Utrechtse Bomenstichting gegrond is verklaard overweegt de stichting toch hoger beroep in te stellen omdat de rechtbank op een paar belangrijke bezwaren van de stichting niet is ingegaan.

Aangevoerd was bijvoorbeeld dat de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan omdat daarin (in het Toetsingskader) staat dat er geen monumentale gekapt mogen worden voor de uitbreiding.

De UBS heeft aangevoerd dat de gemeente ondanks de ingediende zienswijzen niet onderzocht heeft wat de schade is die wordt aangericht aan het milieu, flora en fauna van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen die inherent zijn aan het onderhoud van de grasvelden van een golfbaan.

 

Natuurmonumenten en Golfbaan De Haar

Wat beweegt Natuurmonumenten om mee te werken aan de uitbreiding van een golfbaan ten koste van 774 bomen, waarvan er 184 ouder zijn dan 80 jaar en dus monumentaal zijn?

Is het voor Natuurmonumenten helemaal geen punt van overweging dat golfbanen met uitgestrekte grasvelden een aanslag zijn op flora en fauna? 

 
Had Natuurmonumenten echt alleen maar een adviserende rol bij de totstandkoming en vaststelling van de plannen om de golfbaan uit te breiden ten koste van 774 bomen?  Of had Natuurmonumenten wel degelijk de mogelijkheid om deze plannen tegen te houden?

Deze vraag is belangrijk want de gemeente Utrecht beweert dat de gemeente akkoord is gegaan omdat Natuurmonumenten de plannen heeft helpen maken en ze heeft goedgekeurd. Op internet beweert Natuurmonumenten slechts adviezen te hebben gegeven. “Helaas betekent het hebben van een adviesrol dat je advies niet altijd wordt overgenomen”, schrijft Natuurmonumenten er bij.

“Hopelijk worden we in de toekomst ook eigenaar van dit stuk grond van landgoed Haarzuilens, zodat de natuur op het landgoed volledig de ruimte krijgt. Ook worden er 1100 bomen terug geplant op het terrein van de golfbaan”.

www.natuurmonumenten golfbaan de haar rol van natuurmpnumenten
Volgens de door de gemeente verstrekte kapvergunning “is de aanvrager ook voornemens om weer enkele honderden bomen en struiken aan te planten”. Volgens de aanvraag kapvergunning worden er geen 1100 maar 520 stuks bomen aangeplant. Volgens de zelfde aanvraag worden er 774 bomen gekapt.
520 bomen
Volgens de verleende kapvergunning zijn 91 van 774 bomen monumentaal. Bedoeld wordt daarmee ouder dan 80 jaar. Het juiste aantal monumentale bomen is niet bekend want niet onderzocht. Natuurmonumenten schrijft op 28 september 2015 in een mailbericht over 184 monumentale bomen.

Wat noch voor de gemeente, noch voor Natuurmonumenten een rol lijkt te spelen is dat de uitbreiding van golfgrasvelden ten koste gaat van flora en fauna. Er worden meststoffen in de grond gebracht die de gewenste grassoort beter doen groeien (o.a. veel stikstof) en stoffen die “onkruid” zoals klaver, ma­de­liefje en ereprijs verdelgen.

Bij onderhoud van golfterreinen wordt gebruik gemaakt van het insectendodend gif waar­onder neonicotinoïden (*)  tegen emelten en engerlingen. Verhoogde bijensterf­te wordt met het gebruik van neonicotinoïden in verband gebracht, evenals de afname van zwalu­wen, spreeuwen en andere vogels die zich voeden met insecten. Golfterreinen brengen overigens het gebruik van extreem veel drinkwater met zich mee voor besproeiing.

Dat Natuurmonumenten slechts een adviserende rol speelt of heeft gespeeld is niet waar. Natuurmonumenten heeft de zeggenschap en verantwoordelijkheid ook over het terrein van de golfbaan. Dat is in 2000 zo geregeld met Baron van Zuijlen, de eigenaar.

Natuurmonumenten beweert dat de Baron bedongen heeft dat Natuurmonumenten zou meewerken aan de uitbreiding van de golfbaan, maar weigert de overeenkomst te laten zien waar dat in staat. Waarschijnlijk is er hoogstens een vage intentie afspraak met de Baron, maar ook dat is niet zeker.

Natuurmonumenten heeft, zo blijkt uit de ons ter beschikking staan de correspondentie, samen met de golfclub een beheerplan laten opstellen en terwijl NM “zeggenschap en verantwoordelijkheid” heeft ook over het terrein van de golfclub, het beheerplan en de lijst van de te kappen bomen goedgekeurd.

Uit de stukken die de gemeente naar de rechtbank heeft gestuurd in het kader van het beroep dat ook door de Utrechtse Bomenstichting tegen de kapvergunning is ingesteld blijkt dat de te kappen bomen niet zijn onderzocht, ook de monumentale bomen niet. Dat betekent dat ook Natuurmonumenten akkoord is gegaan met de kap van 774  bomen, waaronder volgens haar eigen zeggen 184 monumentale bomen, zonder te weten of die bomen gezond zijn of niet.

De rol van Natuurmonumenten, het feit dat NM geen inzage wil geven in de overeenkomst tussen NM en de Baron in het bijzonder, roept de vraag op of wij de zorg voor monumentale bomen de de natuur  wel aan Natuurmonumenten kunnen overlaten.

Zie de Zembla uitzending “Moord op de honingbij”
https://www.youtube.com/watch?v=Dl9Peb9rkqw

(*) Zie vragen van de Partij voor de Dieren https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-uitbreidingsplannen-golfclub-de-haar

 

Gemeente Utrecht geeft niets om het Zuiderpark

boom voor golfbaan

Natuurmonumenten heeft de zeggenschap over het park rond Kasteel De Haar in Haarzuilens. De plannen voor de uitbreiding van de golfbaan behoeven de goedkeuring van Natuurmonumenten en die heeft Natuurmonumenten ook gegeven. Het ‘Beheerplan’, zo beweert de gemeente, is opgesteld in overleg met Natuurmonumenten en hetzelfde geldt voor de lijst van 744 bomen waarvoor een kapvergunning is gevraagd en gekregen.

De Utrechtse Bomenstichting heeft beroep ingesteld tegen de kapvergunning, net als de Vrienden van de Joostenlaan. Het beroep richt zich tegen een besluit van de gemeente (de kapvergunning), maar is dus eigenlijk ook gericht tegen Natuurmonumenten, die immers (volgens de gemeente) akkoord is met de kap van 744 bomen, waaronder veel monumentale bomen.

Het park rond Kasteel de Haar werd eind 19e eeuw/begin 20e eeuw onderleiding van Copijn aangelegd. Grote volwassen bomen werden overal uit Nederland vandaan gehaald om snel een volgroeid park te realiseren. Veel steden zouden trots zijn op zo’n park. Utrecht niet. Dat het om een monumentaal park gaat dat het deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur telt voor de gemeente Utrecht niet.

De gemeenteraad ging op 13 januari 2014 akkoord met het bestemmingsplan Haarzuilens. Dat bestemmingsplan moest de weg vrij maken voor de uitbreiding van de golfbaan ten koste van het park van Kasteel De Haar. Veel discussie over het bestemmingsplan was er niet, want het was allaat op de avond en er was al heel wat gediscussieerd over de Bieb++ op het Smakkelaarsveld, waar inmiddels ook vrijwel alle grote Platanen zijn verdwenen.

GroenLinks en de SP vonden het zonde van die 780 bomen die gekaptmoesten worden. Wethouder Isabella (PvdA) beweerde dat een groot deel van deze bomen”wildgroeiend groen was dat inmiddels wat dikte gekregen had”. Er zou niettemin heel zorgvuldig gekeken worden alvorens de kapvergunning te verlenen. De overeenkomst tussen de golfclub, de gemeente en Natuurmonumenten (eigenaar van de grond) zou er borg voor staan dat de uitbreiding zorgvuldig en gefaseerd zou plaatsvinden. Die toezegging was voor de rest van de raad genoeg.

De Vries (GroenLinks) wees er op dat het park deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, waarvoor geldt dat er geen aantasting mag plaatsvinden tenzij er sprake is van een “groot openbaar belang” en dat de uitbreiding van de golfbaan moeilijk als zodanig kan worden beschouwd. Hij wees er ook op dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage had geconcludeerd dat de aanleg van de 18-holes golfbaan zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’, laat staan ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’.

Het hielp allemaal niets, het was “een beetje zonde van het groen”(Haage, PvdA), maar na ruim tien jaar van voorbereiding en discussie moest er nu maar eens een klap opgegeven worden en werd het
bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Op 3 november 2015 discussieerde de raadscommissie Stad en Ruimte over de voorgenomen bomenkap door de golfclub. GroenLinks en de PvdD twijfelde aan financiële haalbaarheid en waren bang dat de bomen gekapt worden en dat er daarna voor de herinrichting geen geld meer zou zijn.

Paardekoper (GroenLinks) herinnerde eraan dat wethouder Isabella had beloofd dat er “boom voor boom” gekeken zou worden of die wel gekapt zouden moeten worden, maar dat er tot op heden geen boomonderzoek had plaatsgevonden. De heer Matser (VTH), te hulp geroepen door wethouder Geldof, legde uit dat de bomen stuk voor stuk bekeken waren. Wat niet waar was. Zijn collega Bleis liet weten dat de golfclub samen met Natuurmonumenten het beheerplan had gemaakt. De lijst met te kappen bomen zou ook samen met Natuurmonumenten zijn opgesteld. Wethouder Geldof wist het daarna opeens ook heel zeker: “Boom voor boom is een en ander nagelopen” en de discussie werd gesloten.

Een maand later werd de kapvergunning verleend. En wat blijkt? De bomen zijn helemaal niet “boom voor boom” bekeken. Of de monumentale bomen nu goed of slecht zijn “is echter niet relevant nu het kappen van de bomen afhangt van de vraag of deze al dan niet in de weg staan voor realisatie van het inrichtingsplan”, aldus het besluit. De door de golfclub ingediende inventaris van bomen zou het bovendien niet goed mogelijk hebben gemaakt de bomen afzonderlijk te beoordelen, aldus de gemeentelijke beoordelaar.

Overigens, in maart 2015 vroeg de Stichting Vrienden van de Joostenlaan (die net als de Utrechtse Bomenstichting beroep heeft ingesteld tegen de kapvergunning) toestemming tot betreding van het golfterrein om door een eigen deskundige een boomonderzoek/quickscan flora- en fauna te laten doen. Het in opdracht van de golfclub verrichte flora- en fauna onderzoek dateert uit 2010 en verloor na 3 jaar zijn geldigheid. Zoals de gemeente weet, werd dat verzoek door de golfclub geweigerd.

Wat ook blijkt is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het niet eens is met de keuze van de bomen die door de golfclub terug worden geplant: past niet bij het oorspronkelijk ontwerp. De vergunning bevat bovendien geen voorschrift waarmee aan de golfclub een verplichting wordt opgelegd om de te kappen bomen te compenseren, laat staan een termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Stel dat de golfclub begint met al die bomen (ruim 700 volwassen bomen) te kappen en daarna in geldnood komt. Jammer, maar helaas.

Veel leden heeft Golfclub de Haar niet. Het aantal schommelt al jaren rond de 600. Er zijn in de provincie 17 golfbanen en er komen er binnenkort weer twee bij. En als je dan 10.000 euro moet betalen om lid te mogen worden, dan zal de Golfclub De Haar niet veel groter worden. De vraag is dus of die 600 leden in staat en bereid zijn om al die miljoenen bij elkaar te brengen die nodig zijn om de uitbreiding en de aanplant van nieuwe bomen te financieren. De gemeente heeft zich die vraag niet gesteld.

Kortom: de gemeente heeft geen boom-voor-boom onderzoek gedaan, terwijl het om monumentale bomen gaat. De gemeente heeft zich niet de vraag gesteld of de uitbreiding van de golfbaan een belang is dat zo groot en openbaar is dat het belang van de Ecologische Hoofdstructuur daarvoor moet wijken. De gemeente gaat voorbij aan de kritiek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die het niet met de sortimentkeuze eens is.  De gemeente heeft geen behoefte aan een actueel flora- en fauna onderzoek. Dat de aanleg van 18-holes zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’ en ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’ is voor de gemeente ook geen punt van overweging. In de vergunning is geen voorschrift opgenomen dat de golfclub verplicht om voldoende nieuwe bomen te planten. De gemeente wil niet weten of de golfclub het kapitaal bij elkaar kan brengen om het park te herstellen als die 744 bomen gekapt zijn. Wat beweegt de gemeente om het bestuur van de golfclub zo ter wille te zijn?

Ouwe bomen vangen juist meer CO2

De gemiddelde leeftijd van bomen neemt in de gemeente Utrecht voortdurend af. In enkele jaren was die afgenomen van 32 naar 27 jaar.

Wat heeft de gemeente tegen ouwe bomen? Vaak staan ze in de weg. Op het Smakkelaarsveld hebben vrijwel alle ouwe bomen plaats moeten maken voor een tijdelijke fietsstalling. De bomen langs het Cremerpark moeten er aan geloven omdat Eneco de leiding van de stadsverwarming wil vervangen (nog net even voordat we van de stadsverwarming afstappen). Langs de Kinglaan – Weg der VN moesten 144 ouwe bomen verdwijnen vanwege de fly-over. Op landgoed De Haar moeten 744 bomen (waaronder 91 monumentale) gekapt worden voor uitbreiding van de golfbaan.
Het kappen van bomen wordt sterk in de hand gewerkt door een intensivering van het stedelijk grondgebruik. Asfalt en beton rukken op, dus voor bomen blijft steeds minder over.

Een andere reden om bomen te kappen is dat oudere bomen meer kosten qua onderhoud. Jonge sprietjes daar heb je jarenlang geen omkijken naar, ouwe bomen daar moeten vaak hoogwerkers aan te pas komen. Als dat ouwe hout dan bovendien flink wat opbrengt (biomassa installaties!) is de keus door Stadswerken snel gemaakt.
De afgelopen jaren werd elke aanvraag voor een kapvergunning door de gemeente Utrecht gehonoreerd. Soms mochten er zelfs meer bomen gekapt worden dan waarvoor de kapvergunning werd gevraagd. Verreweg de meeste aanvragen kwamen overigens van de gemeente zelf.

Om de bevolking uit te leggen dat het helemaal niet erg is om bomen te kappen terwijl ze nog heel lang mee zouden kunnen wordt de laatste tijd het argument gebruikt dat bomen vooral CO2 opslaan tijdens de groei en dat je dus de meeste CO2 kunt opslaan door bomen zodra ze wat groter zijn te vervangen door kleine sprietjes.
Dat blijkt dus niet waar te zijn. Ook ouwe bomen groeien. Daarbij komt dat grote volwassen bomen een enorm oppervlak hebben (inclusief bladeren) om CO2 op te nemen. Het argument van de CO2 opslag pleit dus juist tegen het kappen van ouwe bomen. Zie het artikel in Nature.

Nature 15-1-2014

Bedreigde bomen Paardenveld

boom paardenveld 7.

Voor twee bomen werd een kapvergunning aangevraagd. Dat zijn de twee bomen die het dichtst bij de parkeergarage staan. De aanvraag werd gedaan en de kapvergunning is verleend omdat de gemeente overweegt een bouwvergunning te geven voor het Arthouse.

Voor de andere bomen die er staan is (nog) geen aanvraag gedaan voor een kapvergunning. Waarschijnlijk is dat niet nodig omdat de kans dat de bomen de werkzaamheden zullen overleven vrij klein is.

De werkzaamheden worden duidelijk niet zo uitgevoerd dat het de bedoeling is de bomen te sparen.

 

boom paardenveld 1

 

boom paardenveld 3         boom paardenveld 6

 

 

 

Kapvergunning bomen Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark (update)

Op 7 oktober heeft de gemeente de kapvergunning verleend voor het kappen van 150 bomen. De aanvraag was ingediend door Eneco. Eneco wil dwars door het park twee leidingen leggen voor de stadsverwarming.

Naar aanleiding van de aanvraag werden 70 zienswijzen ingediend. Voornamelijk door bewoners van de Cremerstraat.

De Utrechtse Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt en de rechtbank verzocht de verleende vergunning te schorsen tot zes weken na het besluit op bezwaar.

Inmiddels hebben ook 159 bewoners bezwaarschriften ingediend en de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De gemeente en Eneco voeren aan dat de vervanging van de leiding van de stadsverwarming naar voren is gehaald om de bewoners tegemoet te komen. Die vervanging zou pas over 5 tot 10 jaar nodig zijn. De bewoners hebben liever dat er eerst goed nagedacht wordt over alternatieve trace’s.

De bewoners willen met name graag dat de plannen van Eneco en Prorail (spoorverdubbeling) beter op elkaar worden afgestemd, waardoor die 150 bomen mogelijk niet hoeven te worden gekapt.

Hoezeer Eneco en de gemeente de bewoners tegemoet willen komen moge blijken uit het feit dat zij niet willen wachten met de uitvoering van de plannen tot de gemeente een besluit op bezwaar genomen heeft en de bewoners nu naar de rechter moeten stappen om de kap voorlopig te verbieden.

Bijgaand:
kapvergunning eneco cremerpark
bezwaarschrift ubs cremerpark.
bezwaarschrift bewoners cremerpark e.o.
bezwaarschrift bewoners cremerpark (aanvulling)
brief aan rechtbank bomenkap 20-11-2015

bijlagen bij de brief:
CoRa_Griffie_Moties_M2006_motie M029

verdaging opbreekvergunning

Bomenbalans
bomenbalans

 

 

 

 

Stichting Utrechtse Burgers over bomenkap in Utrecht

Help de heimelijke bomenkaalslag in Utrecht te stoppen

Jaarlijks worden er in de gemeente Utrecht in opdracht of met goedvinden van het bestuur meer dan 4000 bomen gekapt. Hoeveel meer is niet bekend. Er wordt namelijk ook een nog onbekend aantal andere bomen gekapt, zonder vergunning, zonder dat daaraan bekendheid wordt gegeven, in alle stilte.

De bomenkap is teveel, is veelal onnodig en ten dele onrechtmatig, menen wij, de Stichting Utrechtse Burgers.
Veel oudere bomen worden bedreigd, er is te weinig aanplant, het groenbeleid is niet aangepast aan de klimaatverandering en burgers zijn buitengesloten van kapplannen.

Wij willen aansturen op een ingrijpende verandering van het gemeentelijk beleid. Aanleiding daarvoor zijn de futiele antwoorden op raadsvragen-bij-incident over bomenkap van vooral D66, PvdD, GL, PvdD en CU en over bomenkap überhaupt. Op de achtergrond staan ontevredenheid over de rigoureuze verstening van de stad en over rol en feitelijke zeggenschap van de gemeenteraad.

De volksvertegenwoordiging. De ontwikkelingen na het in de 90-er jaren door de gemeenteraad gehouden raadgevend referendum (volksraadpleging) over de toekomst van het gebied aan beide zijden van het station, gaan ver voorbij de toen verworpen variant. Voorgelegd werden een ‘groene’ en een ‘betonnen’ ontwikkelingsrichting. De Utrechtse bevolking koos overduidelijk voor de ‘groene’ variant. Onder aanvoering van B&W en het ambtelijk apparaat stuurde de gemeenteraad in feite op een scenario dat een overtreffende trap is van de ‘betonnen’ variant. In grote meerderheid zijn de raad en de lokale partijen zeer ingenomen met de gang van zaken en de verdere betongrijze toekomst die wenkt. Dit is veelzeggend voor de manier waarop de volksvertegenwoordiging zich tot de burgers verhoudt.

Bomenleed. De vitaliteit van oude bomen in met name de binnenstad en de 19de eeuwse wijken wordt bedreigd door wortelruimtegebrek, stikstofgebrek, bodemverdichting door voertuigen en machines, grondwaterstand-veranderingen, werkzaamheden van kabelaars en de stadsverwarming en vooral ook door bouw- en verkeersprojecten. Deze volwassen bomen met zo’n een goede jeugd zijn uiterst belangrijk voor de leefbaarheid en zij gaan te vaak plots of stapsgewijs voor de bijl.

Buitensluiting van burgers. Voor burgers is het onwaarschijnlijk moeilijk om te achterhalen of en welke bomen er geveld dreigen te worden, laat staan dat tijdig bezwaar gemaakt kan worden en dat een serieuze behandeling krijgt. De gemeente zet 2x/jaar een klein deel van de te kappen bomen op internet. Maar de betreffende website overheid.nl is voor een leek vrijwel ondoorgrondelijk en bovendien vaag, incompleet in zijn berichten. De meeste bomen worden overigens buiten de halfjaarlijkse vellijsten om ad hoc geka(a)pt, met zodanige bekendmaking dat een zienswijze wel erg lastig is. Even spijtig is het dat de te kappen bomen niet ter plekke herkenbaar gemarkeerd worden. Meedenken van omwonenden en andere burgers over bomenkap in hun leefomgeving is dan ook vrijwel onmogelijk. De buitensluiting van burgers en omwonenden wordt onderstreept door het vrijwel nooit weigeren van aangevraagde kapvergunningen en – idem – het vrijwel nooit honoreren van bezwaar of protest.

Adaptatie aan klimaatverandering. Het KNMI verwacht dat het aantal tropische dagen in Nederland zal stijgen van gemiddeld 5 nu, naar 23 in 2030 en naar 38 in 2100. Deze hoge zomerse extremen brengen niet alleen ongemak, maar leiden ook nu al tot een flinke oversterfte bij jonge kinderen en bij ouderen, ziekte, lusteloosheid. Lommer van bomen kan de extremen in lokale temperaturen aanzienlijk verminderen, wel met 8 graden C. Verder helpen bomen de toenemende wateroverlast door de steeds heftiger wordende regenbuien te temperen. Derhalve pleiten wij voor
de aanplant van rijkelijk meer bomen in groenarme wijken en straten, ook in de bijna boomloos gemaakte delen van de stad.

Het groentekort in Utrecht. In 2007 had Utrecht een tekort van 300 ha. aan groen, uitgaande van de landelijke richtlijnen voor leefbaarheid in de stad. Dit tekort betreft vooral blok-, buurt- en wijkgroen in de binnenstad en de omringende dicht bevolkte oudere wijken, maar ook in de nieuwe stadsbuurten zoals bijv. Zijdebalen. Meer groen was dan ook de wens van de Utrechtse bevolking in het enige ooit gehouden referendum. Dat was het ook in het brede protest “Geen groen voor poen” in 2004.
Recent onderzoek laat zien dat bomen en groen een gunstig effect hebben op de gezondheid en levensverwachting van mensen. Wij bepleiten dan ook een ommezwaai in het gemeentelijk bomen- en groenbeleid. De uitgangspunten bij nieuwe ruimtelijke en verkeersplannen worden dan uitbreiding van groen en bomenaanplant, strikter behoud van bestaande bomen en inspraak Utrechtse burgers bij groenbeheer.

Denk mee, doe mee.  De noodzakelijke ommezwaai kan niet anders dan van onderop komen.
Samen met de (heropgerichte) Utrechtse Bomenstichting roepen wij diegenen onder u die zich in enige mate actief voor deze veranderingen willen inzetten, op zich te verenigen. Om te beginnen in buurtgebonden groepen (‘waakhonden’) met een gezamenlijk uitwisselingsplatform.
Als u zich hiervoor actief wil inzetten, in bescheiden of grotere mate, kom dan naar de ‘aftrapbijeenkomst’ die plaatsvindt op

maandag 26 oktober a.s., De Speler, Thorbeckelaan 18 c
deur open 19:30 u, aanvang 20:00 u.

(buurtcentrum gelegen in de rand van de sportvelden tussen Thorbeckelaan en Marnixlaan)

In de bijlagen vindt u de onderbouwing van onze conclusie dat Utrechtse bomen vrijwel vogelvrij zijn en dat een heimelijk kaalslagplan uitgevoerd wordt, waar burgers volledig buiten gesloten zijn. Wij vragen u van de documenten kennis te nemen.
Hopelijk zien wij u op 26 oktober. Hopelijk ook kunt u gelijkgestemden aansporen om mee te doen.

Stichting Utrechtse Burgers

Eventuele nakomende berichten kunt u lezen op onze website www.stemmeninutrecht.nl

Lees verder met de link Utrecht kapt bomen

Lees verder met de link BOMENKAP tm 14-08-15

Bomenstichting Utrecht

De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten of decorstukken. Bomen zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof op alsook overvloedig regenwater, ze dempen de zomerhitte, zorgen van schaduw, geven vogels en vleermuizen onderdak, zijn tonen schoonheid en maken woonbuurten herkenbaar en geven deze identiteit. Bomen staan voor duurzaamheid.