Collegebrief Strategie voor groen, stand van zaken: een en al bla-bla

Inbreng van de Utrechtse Bomenstichting RIB 30 mei 2023.

1. Volgens de brief die het college aan de raad stuurde op 8 maart 2022  (‘Strategie voor groen’) zouden er 60.000 bomen in de stad bij moeten komen (het huidige aantal zou 160.000 zijn). Die extra bomen zouden er moeten komen vóór 2040.

Volgens de collegebrief levert het huidige budget van 3,2 miljoen per jaar slechts een klein aandeel in de bekostiging van de totale opgave. Daarvoor zou namelijk 80 miljoen nodig zijn per jaar tot 2040. De vraag is of het met die 80 miljoen per jaar wél gaat lukken en of vergroening alleen een financiële kwestie is. De brief van het college gaat niet concreet op die vraag in. We moeten het doen met een abstracte verhandeling over verbeteren van de werkmethodiek, onderzoek naar haalbaarheid, het op een rij zetten van ontbrekend juridisch instrumentarium en het in gang zetten van integrale afwegingen in het Meerjaren­perspectief Ruimte.

Inmiddels is er weer een collegebrief over hetzelfde onderwerp: ‘Strategie voor groen, stand van zaken” d.d. 12 april 2023. Daarin wordt niet meer genoemd de miljoenen die nodig zijn om al die extra bomen te planten. Het college denkt nu het doel alleen te bereiken door ‘verankeren’, ‘verbreden’, ‘versnellen’. Met ‘verankeren’ wordt  bedoeld concretisering, ontwikkelen instrumentarium en werkmethodiek. Met ‘verbreding’ wordt bedoeld samenwerken met bewoners, instellingen , bedrijven en regiopartners. Met ‘versnellen’ wordt bedoeld icoonprojecten, integrale plannen en 45 ha extra groen ontwikkelen. Verder werkt het college aan een ‘voortdurende verbetering van samenwerking en programmering  intern om optimale efficiency-voordelen te genereren”. Kortom, opnieuw een hoop bla-bla.

We zijn sinds de brief van 8 maart 2022 ruim een jaar verder en er is geen extra boom bij geplant. Er wordt ook niet meer gesproken over de miljoenen die nodig zijn om al die extra bomen te planten en evenmin wáár die extra bomen in de stad moeten komen. De indruk wordt daardoor versterkt dat die 60.000 bomen nooit serieus bedoeld zijn: een fopspeen om raadsleden akkoord te laten gaan met de verdichtingsplannen (60.000 woningen erbij) van de gemeente.

2. Het kappen van gezonde grote bomen gaat ondertussen gewoon door: zie de Ivoordreef, Kovelaarstraat, Omloop. Kappen van bomen ihkv verdichtingsplannen. Van een serieuze compensatie is in de verste verte geen sprake, want het kappen van bomen met diameter van 60 cm-100 cm mag nog steeds volgens de verordening gecompenseerd worden door herplant met sprietjes en struiken. In de toelichting bij art. 4:9 1e lid staat “Onder een geslaagde herplant wordt verstaan dat aan het eind van de gestelde termijn de gekapte boom duurzaam is vervangen door een andere boom, struik of groen“. Met de APV in de hand heeft het college de rechtbank akkoord laten gaan met het planten van wat klimop ter compensatie van een enorme boom (HZ_WABO-21-04187). Als het de raad ernst is met de herplant zou die toelichting al lang geschrapt moeten zijn.

Van een serieuze compensatie is alleen sprake als een grote boom minstens wordt vervangen door een aantal jonge bomen, zodat opname van CO2, schaduweffecten, nestel-gelegenheid per saldo gelijk blijft. Zolang dat niet in de APV geregeld is zal er alleen maar sprake zijn van een verdere achteruitgang van het bomenbestand in Utrecht: steeds minder bomen per hoofd van de bevolking en vooral ook steeds kleinere/jongeren bomen.